English French Portuguese Buscar

Bài Kiểm tra tự đánh giá

Bài kiểm tra cho Phần 1

Bảo tồn đa dạng sinh học thông qua giảm sử dụng các hóa chất

Bài kiểm tra cho Phần 2

Bảo vệ rừng

Bài kiểm tra cho Phần 3

Ngăn chặn rửa trôi hóa chất nông nghiệp và hệ sinh thái

Bài kiểm tra cho Phần 4

Bảo vệ động vật hoang dã

Bài kiểm tra cho Phần 5

Duy trì cây che bóng

Bài kiểm tra cho Phần 6

Kiểm soát xói mòn

Bài kiểm tra cho Phần 7

Duy trì độ phì đất

Bài kiểm tra cho Phần 8

Sử dụng nước hợp lý

Bài kiểm tra cho Phần 9

Giữ gìn nguồn nước sạch của bạn

Bài kiểm tra cho Phần 10

Ngăn ngừa và xử lý các tai nạn

Bài kiểm tra cho Phần 11

Bảo quản vật liệu an toàn

Bài kiểm tra cho Phần 12

Tiếp xúc hóa chất an toàn

Bài kiểm tra cho Phần 13

Đối xử công bằng với công nhân

Bài kiểm tra cho Phần 14

Cung cấp điều kiện làm việc tốt

Bài kiểm tra cho Phần 15

Duy trì mối quan hệ tốt với cộng đồng

Bài kiểm tra cho Phần 16

Quản lý rác thải

Bài kiểm tra cho Phần 17

Hướng đến tầm nhìn phía trước

Bài kiểm tra cho Phần 18

Bài kiểm tra cho Phần 19